Yhteystiedot

Valmet Powerin ylemmät toimihenkilöt, VPY ry
Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

Säännöt

Valmet Powerin ylemmät toimihenkilöt - VPY ry SÄÄNNÖT

1§. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valmet Powerin ylemmät toimihenkilöt - VPY ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

 

2§. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Valmet Power Oy:n ylempien toimihenkilöiden ja konsernin muiden yhdistysten välisenä yhdyssiteenä sekä

- avustaa ja tukea jäseniään näiden työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä solmia näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana
- toimia jäsentensä ammattipätevyyden edistäjänä yhteistyössä Valmet Power Oy:n ja alan järjestöjen kanssa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- hankkii jäsenikseen mahdollisimman suuren osan alueensa jäsenkelpoisista henkilöistä
- käy neuvotteluja työnantajan kanssa palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
- kokoaa toimintaansa tarvittavia tietoja
- järjestää koulutus-, juhla-, ja tiedotustilaisuuksia, opintomatkoja sekä pyrkii edistämään jäsentensä virkistystoimintaa ja voi perustaa rekisteröimättömiä tai rekisteröityjä kerhoja
- järjestää vaalin YTN-yhteyshenkilön valinnasta
- voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä
Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla erilaisia maksullisia tilaisuuksia ja arpajaisia.

Yhdistys on oikeutettu omistamaan ja hallitsemaan arvopapereita ja kiinteistöjä sekä
vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamaan eri tarkoituksia varten rahastoja.

 

3§. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jokaisen Valmet Power Oy:n tai muun Valmet-konserniin kuuluvan yrityksen palveluksessa olevan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen sekä

- toimii ylemmän toimihenkilön tehtävässä tai
- on suorittanut ammatillisen korkea-asteen, yliopisto- tai korkeakoulututkinnon ja on
akavalaisen yhdistyksen jäsen tai

- jonka hallitus erityisistä syistä hyväksyy yhdistyksen jäseneksi.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua Valmet Power Oy:n tai muun Valmet-konserniin kuuluvan yrityksen palveluksessa oleva henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksen pohjalta.

 

4§. Siirtyminen

Jos jäsen haluaa siirtyä toiseen jäsenyhdistykseen siinä järjestössä, johon yhdistys kuuluu, on hänen eroamisilmoituksensa lisäksi ilmoitettava hallitukselle, mihin yhdistykseen ja milloin siirtyminen tapahtuu. Siirtymisilmoituksen saatuaan hallitus lähettää henkilötiedot ilmoitetun yhdistyksen johtokunnalle.

 

5§. Eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava siihen asti kunnes eroaminen tapahtuu. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen jälkeen.

Jos jäsen eroaa Valmet Power Oy:n tai Valmet-konserniin kuuluvan yrityksen palveluksesta muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen johdosta, voi hän olla yhdistyksen jäsenenä enintään eroamisvuoden loppuun.

Jos jäsen erotetaan mainittujen yritysten palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen jäsenenä hänen asiansa hoitamisen vaatiman ajan.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää kehotuksen jälkeenkin jäsenmaksunsa suorittamatta, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

 

6§. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsen on oikeutettu nauttimaan kaikkia yhdistyksen sääntöjen 2§:ssä mainitun toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Liittyessään yhdistykseen tai yhdistyksen hallituksen muulloinkin päättäessä on jäsenen annettava yhdistykselle henkilö-, tilasto- ym. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

Luottamuksellisina annettujen tietojen tulee olla vain nimettyjen asiainhoitajien ja yhteyshenkilön saatavilla.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle asunto-osoitteensa, toimipaikkansa nimi ja osoite sekä hoitamansa toimen laadussa tapahtuneet muutokset.

Kunniajäsen rinnastetaan varsinaiseen jäseneen.

 

7§. Jäsenmaksu

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla ja sen suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous ottaen siinä huomioon yhdistyksen muiden järjestöjen jäsenyydestä johtuvat jäsenmaksut. Eläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on puolet vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kun jäsen siirtyy tähän yhdistykseen, on hän vapautettu niistä maksuista, jotka hän on suorittanut kulumassa olevalta maksukaudelta niihin yhdistyksiin, jotka kuuluvat samoihin järjestöihin kuin tämä yhdistys.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.

 

8§. Maksuvapaus

Taloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden, opiskelun, äitiysloman tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä antaa jäsenelle enintään vuodeksi kerrallaan jäsenmaksuvapauden. Kunniajäseneksi kutsuttu henkilö on jäsenmaksusta vapaa.

 

9§. Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen varsinaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja valitaan vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan edustaen mahdollisuuksien mukaan vuorovuosina eri tutkinto-ryhmää. Muut varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain 2-3 varsinaista ja varajäsentä on erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Jos jäsen tai varajäsen tulee valituksi puheenjohtajaksi kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenet tulee valita mahdollisuuksien mukaan eri organisaatiotasoilta.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus voi valita työvaliokunnan ja muodostaa jaostoja ryhmäkohtaisten asioiden käsittelyä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja määräämänä aikana. Hallitus on
päätösvaltainen, kun ainakin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä osallistuvat kokoukseen.

Jäsenen ollessa estyneenä voi tilalla olla varajäsen. Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan vähintään kolme (3) puoltavaa ääntä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallitus voi laatia toimintaansa varten toimintasäännöt.

 

10§. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee:

- edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta
- toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi
yhdistyksen koolle kutsumista
- edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
- seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä
- toimittaa työtaistelua koskevaa päätöstä varten neuvoa-antava jäsenäänestys
- pyytää tarvittaessa yhdistyksen jäsensuhteen mukaisilta järjestöiltä tukea työasiain
hoidossa ja suostumusta erilliseen työtaisteluun sekä varata niille mahdollisuus osallistua työnantajan kanssa käytävään työtaistelua koskevaan neuvotteluun
- pitää yhteyttä ammattiliittoihin
- hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman vakaana pitämiseksi ja vahvistamiseksi
- ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain
edellyttämät sekä yhdistyksen ja jäsensuhteen mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot
- vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistaa yhdistyksen
kokouksissa käsiteltävät asiat
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
- antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
- huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuksi
- valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
- noudattaa yhdistyksen jäsenten jäsensuhteen mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää niiden tarkoituksen toteuttamista

11§. Toimihenkilöiden velvollisuudet

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen hallituksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään.

Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen edellisen vuoden vuosikertomukseksi, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja kirjastoa.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat ja jäsenmaksut, pitää kirjaa yhdistyksen menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista sekä laatii tilinpäätöksen ja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimintavuotta varten sekä pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ja toimittaa uusista jäsenistä henkilötiedot jäsensuhteen mukaisille järjestöille.

Jos yhdistyksellä on muita virkailijoita kuin yllämainitut, toimivat he hallituksen sitä varten laatimien ja yhdistyksen kokouksen vahvistamien ohjesääntöjen mukaan.

 

12§. Toiminnan ja tilien tarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastamaan valitaan vaalikokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

Yhdistyksen tilit ja hallinto annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat
tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

13§. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

14§. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa ja vaalikokous loka-joulukuussa. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokouskutsu hallituksen laatimine esityslistoineen lähetetään henkilökohtaisesti jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosi- ja vaalikokousta ja viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen muuta yhdistyksen kokousta.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa päätetään vain esityslistassa mainituista asioista.

 

15§. Äänestykset

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset. Tulos ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa avoimella äänestyksellä, jollei kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä jotakin asiaa varten tehdä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kokouksessa läsnäoleva jäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla äänestämään enintään neljän (4) kokouksesta poissaolevan jäsenen puolesta.

Työtaistelun aloittamiseksi on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys.

Työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta päättää hallitus jäsenäänestyksen perusteella. Tällöin asiaa koskevaa päätös tulee tehdä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

 

16§. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

- todetaan kokouksen laillisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
- esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


17§. Vaalikokouksessa käsiteltävät asiat

- todetaan kokouksen laillisuus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
- päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman hyväksymisestä
- päätetään hallituksen esittämästä tulo- ja menoarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä toimihenkilöiden palkkiosta

- päätetään 9§ mukaisesti hallituksen koko ja koon muuttuessa erovuoroisuus
- valitaan 9§ mukaisesti hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä muut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
- valitaan edustaja tai edustajat jäsensuhteen mukaisten järjestöjen kokouksiin
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


18§. Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessä peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava vaali- tai vuosikokous ja joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

 

19§. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous, molemmissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

 

20§. Yhdistyslaki

Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 12.12.1996.
Sääntöihin on tehty yhdistysrekisterin vaatimat muutokset 30.01.1997
Sääntöjä on muutettu vuosikokouksen 3.4.2003 ja vaalikokouksen 30.10.2003 päätöksillä, jolloin myös yhdistyksen nimi on muutettu.


Sääntöjä on muutettu vuosikokouksen 7.3.2007 ja vaalikokouksen 8.11.2007 päätöksillä, jolloin myös yhdistyksen nimi on muutettu.